استراتژی برند
Brand Strategy

بازگشت به فعالیت ها

استراتژی برند | Brand Strategy

هر برندی در طی زمان، نیاز به توسعه دارد و این توسعه بدون داشتن طرح و برنامه امکان پذیر نیست. برنامه و طرحی که بتواند ما را در بلند مدت به اهداف و مقاصد کلی برساند. استراتژی برند بر همه جنبه های سازمان تاثیر می گذارد و مستقیما به نیازهای مشتریان، احساسات و عواطف آنها و محیط رقابتی بازار مرتبط است.

استراتژی برند، نسبت مستقیم با جایگاه تسخیر شده توسط رقبا در ذهن مخاطبان هدف دارد. بنابر این از طراحی استراتژی برای تصاحب جایگاه های شلوغ در بازار پرهیز می کنیم. یکی از عناصر استراتژی برند، یافتن POD (Point Of Difference) یا نقاط تمایز برند است که مسیر رسیدن ما به عناصر اصلی در هویت برند را نشان می دهد. از مهم ترین وظایف مجموعه The، طراحی استراتژی برای برند ها است تا از سردرگمی عملیاتی نجات یابند.