ماکو

منطقه آزاد
برند سازی مجدد

 

منطقه آزاد ماکو ، واقع شده در شمال ایران ، هم مرز با ترکیه، نخجوان و ارمنستان که مزیت لجستیک بی نظیری را در منطقه خاورمیانه دارد.
ماکو به علت نبود معرفی درست، توسط بازرگانان، صنعتگران و گردشگران به درستی انتخاب نمی شود و منطقه از پتانسیل بی نظیر خود استفاده نمی کند.
ابتدا پژوهشی برای کشف تصویر ذهنی ماکو انجام شد و بر اساس آن، مشخص شد اکثریت مخاطبان هدف متاسفانه از مکان و ویژگیهای این منطقه با خبر نیستند.
در نهایت الگویابی از برندهای موفق منطقه ای، پاسخهای مخاطبان و مدل استفاده شده در طراحی هویت مشخص کرد ماکو باید مهمترین ویژگی جغرافیایی خود را (یعنی چهارسو بودن این منطقه) معرفی کند. هویت برند، براساس مدل و پژوهش انجام شده ، ماکو شهری سنگی است در مکان شاهراه ارتباطی کشورهای همسایه که چهار راه برخورد تمدنهای مختلف و محل تجمیع ادیان مهم است و به لحاظ تصویر انسانی بازرگانی خبره دیده می شود. بر این اساس، با استفاده از المان کوه؜های دوقلوی آرارات کلیه عناصر بصری و کلامی برند طراحی و گایدلاین شکل گرفت تا چراغ راه ثبات برند در سالهای آینده باشد.
امید که با تداوم فعالیتها در راستای هویت و ارزشهای طراحی شده، برند ماکو بتواند سهم ذهنی خود را افزایش داده و سپس به قطب لجستیک شمال کشور تبدیل شود.

بازگشت به نمونه‌کارها