محصولات 202

صنایع غذایی
برندسازی

یکی از برندهای قدیمی و ریشه دار کشور در زمینه تولید همبرگر ، کالباس و سوسیس و خلاصه غذاهای نیمه آماده و فست فود.
بازار در حال تغییر است. مصرف همبرگر مانند گذشته نیست. شعار برند که ” رمز ورود به آینده سالم” بود، نشان از وعده برند می داد. رنگ آبی استفاده شده در بسته بندی ها و تبلیغات محیطی برند و بسیاری از فعالیتهای تبلیغاتی نشان از نبود یک هویت منسجم طراحی شده بود. باید هویتی در راستای اهداف سازمان و فوائد مورد نیاز مشتری طراحی می شد.
ابتدا پژوهشی برای ترسیم نقشه بازار انجام شد و بر اساس آن، تصحیحاتی در معماری برند و جایگاه سازی برند انجام شد. بعد از آن طراحی شخصیت برند با یک پژوهش همه جانبه درباره مصرف کننده و کانالهای توزیع آغاز شد.
در نهایت پاسخهای هر دو گروه مشخص کرد مصرف کنندگان به دنبال فوائد احساسی و لذت هستند و در ذهن خود با برند 202 به مانند یک جادوگر دستکار باید مواجه شوند. این به معنی نیاز مخاطب خصوصا گروه سنی جوانان به سبک زندگی نو در غذاهای روزمره است. در ارزشها و برنامه های نوشته شده برند 202  باید به سمت تغییر و تحول وعده های غذایی و خلق تنوع میرفت. بدیهی است عناصر هویت بصری برند در همین راستا تغییر کردند.
امید که با تداوم فعالیتها در راستای هویت و ارزشهای طراحی شده، برند 202 سهم خود را در ذهن و بازار افزایش دهد.

بازگشت به نمونه‌کارها