پژوهش برند

Brand Research

دیجیتال برندینگ

امروزه در بازار بسیاری از محصولات و خدمات با تعدد بازیگران روبرو هستیم. در چنین بازارهایی برندها نقش مهمی در موفقیت شرکتها دارند. برندها به مردم در انتخاب محصولات و خدمات کمک می کنند و تحقیقات بازار به برندها در فراهم کردن بینشهای ارزشمند، از مرحله خلق و توسعه برند تا تصمیم گیریهای درباره آینده برند کمک می کند.

مسیر ما در پژوهش برند

 • شناسایی ادراک مصرف کننده، کارکنان و سایر ذی نفعان از برند، عملکرد و تمایز برند (نقاط اشتراک و نقاط تمایز)
 • بررسی جایگاه رقابتی برای برند (سهم ذهنی، سهم عاطفی، سهم بازار، سهم از کیف پول مشتری، سهم از قفسه و …)
 • اندازه گیری اثربخشی عملکرد برند
 • اندازه گیری اثربخشی فعالیتهای ترویج برند
 • بررسی جایگاه ، تصویر و وعده های برند
 • ارزیابی سلامت برند با استفاده از مدل برند BGB (brand grow bariers) در طول زمان

تحقیقات بازار ویژه برندسازی از روش‌های مختلف بهره می‌گیرد:

تحقیقات ثانویه Desk Research

 • بررسی مستندات و اطلاعات رسمی و سازمانی
 • بررسی اطلاعات موجود در صفحات وب و شبکه‌های اجتماعی

مشاهده

 • بررسی وضعیت کانال توزیع (فروشگاهها) و شیوه خرید و چیدمان محصولات برند و رقبا (خریدارنمایی)
 • بررسی عملکرد و ویژگیهای رفتاری فروشندگان برند و رقبا
 • بررسی رفتار خرید و رفتار فروشگاهی خریداران و مصرف کنندگان

تحقیقات کی‍فی

 • بررسی تصویر برند مطلوب
 • بررسی شخصیت برند مطلوب
 • بررسی فواید مطلوب برند
 • شناسایی نامهای پیشنهادی برند
 • بررسی تجربه های مخاطب از برند و رقبا

تحقیقات کمّی

 • بررسی آگاهی از برند (ToM, Recall, Recognition)
 • بررسی فواید مورد نظر مخاطب هدف
 • بررسی تداعی‌های برندها
 • بررسی ویژگیهای مطلوب برند از نظر مخاطب هدف
 • بررسی جایگاه برند (سهم بازار، کیفیت ادراکی و …)
 • بررسی و رصد وفاداری به برند در طول زمان (NPS و …)

تحقیقات دیجیتال

 • بررسی وضعیت شبکه های اجتماعی برند و رقبا (Engagement, Impression, View, Like, …)
 • بررسی وضعیت وب سایت برند و رقبا (میزان بازدید، رتبه، کلمات کلیدی، دسترس پذیری اطلاعات و …)

ارزیابی مداوم برند (Brand Tracking)

 • رصد سلامت برند و برندهای رقیب
 • بررسی مستمر جایگاه برند در بازار و برندهای رقیب