برخی از پروژه‌ها

رکسان

گروه هتل های بین المللی

202

صنایع غذایی

سرکان

گروه صنعتی

مکنزی

صنایع غذایی

ناصر

صنایع غذایی

بارسان 4818

خدمات حمل و نقل

کارکوک

اتوسرویس