• موضوع پروژه
    • ارائه یک هویت جدید و مناسب برای افزایش تعداد همکاران (رانندگان) و مشتریان حرفه‌ای
  • چالش
    • نام برند از 4818 به بارسان 4818 تغییر یافت (بارسان برآمده از کلمه بار‌رِسان) و در این راستا هویت بصری مناسب برای برند طراحی شد. هویت بصری شامل لوگو، رنگ سازمانی، پوشش رانندگان، تابلو وانت، سربرگ و …
      در ادامه فعالیت‌هایی برای جذب مخاطبان هدف از مناطق تجاری و بازار صورت پذیرفت. همچنین برنامه‌های تقویت ارتباطات رانندگان (بارسانی‌های حرفه‌ای) تدوین شد.
  • تجربه حاصله

افزایش میزان وفاداری مشتریان تا دو برابر و افزودن همکاران حرفه‌ای به جمع بارسانی‌ها به میزان سه برابر صورت پذیرفت.