کارکوک

  • موضوع پروژه
    • تغییر استراتژی برند براساس طراحی رویکردی با موضوع “خدمات خوب برای همه” و “استانداردسازی خدمات اتومبیل”.
  • چالش
    • اتوسرویس کارکوک ابتدا با نام “Happy Cars” بازگشایی شده بود. در پژوهش انجام شده متوجه شدیم ارتباط میان مشتریان هدف و برند برقرار نشده است. بنابرین با تعریف هویت برند و همچنین نامگذاری جدید به “کارکوک”، برند را از نو تعریف کردیم.
نتیجه‌ی تحقیقات نشان ‌داد مخاطبان هدف نیازمند یک برند خدماتی در حوزه تعویض روغن هستند که همه‌ی صاحبان ماشین را یکسان ببیند و همچنین تفاوتی در جایگاه‌ها، نوع خدمات و ابزار به کار گرفته شده در جایگاه‌ها برای انواع ماشین‌ها، قائل نشود. یعنی در کارکوک، خدمات خوب برای همه در دسترس باشد.
  • تجربه حاصله

بر این اساس شخصیتی برای کارکوک طراحی شد تا بتواند بر پایه آن با همه‌ی مردم ارتباط برقرار کند و بر مبنای این شخصیت تمامی رفتار ها و عناصر بصری برند تغییر کرد، نتیجه این که مخاطبان هدف کارکوک را پسندیدند.