• موضوع پروژه
    • ارائه یک برند جدید به بازار در حوزه مواد غذایی آماده برای بازار هدفی که برای ارائه مواد غذایی تازگی داشته باشد.
  • چالش
    • در این بازار برندهای زیادی به ارائه مواد غذایی یاد شده مشغول بودند و گرفتن سهم بازار از این  همه برند قدیمی و دارای جایگاه کار بسیار دشواری بود اما کم‌تر برند مواد غذایی وجود داشت که به جوانان توجه کرده باشد.
    • بنابراین چالش از یافتن بازار جدید به نفوذ در بازار جوانانی که در خانه یا محل اقامت و کار، غذا می‌خورند تغییر کرد.
  • تجربه حاصله

با انجام پژوهش دقیق در بازار مشخص شد که بخشی از مصرف‌کنندگان هیچ‌گونه ارتباطی میان خود و برندهایی که در این حوزه خریداری می‌کنند، نمی‌بینند و میزان وفاداری و تداعی بسیار کم بود.

بنابرین با طراحی هویت موردنظر برای مخاطبان هدف جوان، بر مبنای این ایده که لحظات زندگی بسیار با ارزش‌تر از آن است که صرف کارهای آشپزی شود شکل گرفت. کمپین‌های این برند با  ارائه شخصیت قهرمانی شوخ طبع که قرار است مخاطب را از آشپزی نجات دهد ارائه شد. کوتاه‌ترین شکل پیام، توجه دادن مخاطبان جوان به “زیستن” است به جای مشغول شدن به امور پر‌زحمت برای آنان مانند آشپزی. بنابراین تگ‌لاین برند شد: “این مکنزیست، لحظه‌ها را باید زیست