نوین کتاب

 • موضوع پروژه
  • تغییر استراتژی یر اساس رویکرد ارائه سبک نو در استفاده از محصولات پروتئینی
 • چالش
   1. عدم شناخت مخاطب هدف از برند
   2. عدم آشنایی با محصولی به نام کتاب صوتی بود. تحقیقات نشان داد بخشی از مخاطبان هدف، نام کتاب صوتی وکتاب گویا به گوششان خورده اما نه تنها تا به حال از آن استفاده نکردند بلکه حتی تعریف درستی هم از این مفهوم نداشتند.

بر اساس خروجی پژوهشی که روی مخاطبان انجام پذیرفت متوجه شدیم نوین کتاب برای مخاطبانش جایگاه یک سازمان دانا را پر می‌کند. چون بخشی از کارش انتخاب کتاب است و این انتخاب و گزینش را با علم، هوشمندی و دقت نظر انجام می‌دهد.


همچین این برند باید دارای توانایی هنری باشد. چرا که با هنرمندی باید بتواند کتاب‌های صوتی را با انتخاب و ساختِ صدا و موسیقی مناسب به شکل درستی عرضه کند. در نتیجه این آیتم‌ها به ما نشان داد که برند نوین کتاب گویا باید با سه هنرمند در ارتباط باشد: نویسنده، آهنگساز و گوینده

 • تجربه حاصله

هویت برند نوین کتاب گویا بر اساس سه متغیر طراحی شد:

 1. شناخت دقیق و قوی با نویسندگان
 2. انتخاب و ساخت موسیقی مناسب
 3. انتخاب گوینده‌ی حرفه‌ای با بیان مناسب

بر این اساس دو ویژگی شخصیتی “دانا” و “هنرمند” برای این برند درنظر گرفته شد.