• موضوع پروژه
    • طراحی هویت ذهنی و هویت بصری برای هتل‌های زنجیره‌ای که پیش از این یک برند بین‌المللی داشته‌اند.
  • چالش
    • برندهای آکور و نووتل به علت تحریم‌ها مجبور به برداشتن برند خود از روی هتل‌های فرودگاهی شده بودند. لازم بود تا هرچه سریع‌تر برندی مناسب در قد و قامت هتل‌های جهانی برای این مجموعه طراحی شود.
  • تجربه حاصله

با پژوهش مفصلی که بر روی مخاطبان هدف انجام شد، مشخص شد که از نگاه مسافران ایرانی و مسافران منطقه خاورمیانه، برندهای هتلی که به لحاظ رفتاری دارای هویت مشخص هستند و قابلیت پیش‌بینی خدمات را دارند، هتل‌های مطمئن‌تر و مطلوب‌تری هستند. به همین دلیل نظام‌نامه رفتار کارکنان و خدمات هتل طراحی و در اختیار هتل قرار گرفت. همچنین به لحاظ هویت بصری، تحقیقات نشان می‌داد وجود حروف R و X در نام هتل مطلوبیت بیشتری به نگاه مخاطب می‌بخشد. به همین دلیل با روش نام‌گذاری Fabricated این برند Rexan نام‌گذاری شد و بر اساس هویت ذهنی، گایدلاین هویتی برند طراحی شد.