• موضوع پروژه
    •    برند‌های قدیمی و با اصالت چون فیلتر سرکان نیازمند تغییر و تحول برای همگام شدن باجریان روز هستند. مسائلی چون توزیع و ارتباطات لازم است تا با تکیه بر متغیرهای هویت برند، دائما در حال تطبیق با هویت و تطابق با شرایط باشند.
  • چالش
    • برندهای با اصالت و قدیمی، سرمایه‌های ملی هستند. مانند میراث تاریخی، هر لمس کوچکی باید با دانش و پژوهش همراه باشد. بنابراین لازم بود تا مدلی مبتنی بر هویت، با اتکا به متغیرهای پژوهش خلق شود تا در این تغییرات جلوی خطا گرفته شود.
  • تجربه حاصله

در ابتدای راه، طراحی معماری برند برای تمامی برندهای زیرمجموعه انجام شد و گروه صنعتی سرکان شکل گرفت. بر این اساس هویت برند گروه و فیلتر سرکان تعریف شد و بر مبنای آن تمامی برنامه‌های بازاریابی، ارتباطات و فروش تعریف مجدد شد. هم‌اکنون، برند فیلتر سرکان به عنوان برندی که استانداردهای بازار خود را تعیین می‌کند و به عنوان لیدر بازار مشغول فعالیت است. این برند موفق شده‌است رابطه رو به رشدی را با مخاطبان اصلی  ایجاد کرده و عوامل موثر در زنجیره توزیع را با هویت برند خود آشنا و همسو کند.

"سرکان، تجربه‌ای معتبر"