نویسنده: محسن برآبادی

نویسنده: محسن برآبادی "۴ گام اصلی فرآیند برندسازی" توضیحی خطی برای روشن تر شدن مسیر انجام فرآیند برندسازی است و باید توجه داشت این فرایند چند وجهی است و رفت و برگشت و بررسی همه گزینه در فرایند برندسازی بارها انجام می شود.در ابتدا به طور مختصر است به...