Author: علی دادوند

در دنیای امروز گسترش ارتباطات میان موضوعات مختلف، منجر به پیچیده‌تر شدن و درهم تنیدگی بیشتر مسایل در یکدیگر شده است؛ به عبارتی دیگر نمی‌توان مرزی دقیق و مشخص میان علوم مختلف ترسیم نمود.امروزه برای تحلیل یک موضوع باید علاوه بر خود آن موضوع، به سایر...